P R O T I P O Ž Á R N Í ... K L A P K Y.......Omnia purificat ignis
Lubomír Klouda, OZO (odborně způsobilá osoba v požární ochraně)
Kontakt: Klimentská 48, Praha 1 | Tel.: 602 279 399 | E-mail: L.Klouda@seznam.cz
Omnia purificat ignis

NEJEN POŽÁRNÍ KLAPKY, JEJICH REVIZE A SERVIS

1) POŽÁRNÍ PŘEDPISY A DOKUMENTACE

ZAČLENĚNÍ, DOKUMENTACE, ŠKOLENÍ, ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POŽÁRNÍHO PROJEKTOVÁNÍ, ZASTUPOVÁNÍ PŘI JEDNÁNÍ SE STÁTNÍM POŽÁRNÍM DOZOREM A INSPEKCÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ROZSAHU NABÍDKY SLUŽEB

2) PROTIPOŽÁRNÍ TECHNIKA

REVIZE A SERVIS

3) REVIZE ELEKTROTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

4) REVIZE TĚLOCVIČNÉHO NÁŘADÍ

5) KOLAUDACE

Vážení návštěvníci mých stránek!

Dovolte, abych Vás zbavil zbytečných starostí, možného postihu či zbytečně drahých řešení ještě dříve, než vzniknou. Státní požární dozor (lidově „hasiči“) má oprávnění navštěvovat firmy a organizace a kontrolovat dodržování norem požární ochrany. Při komplexní kontrole se hasiči ohlašují předem, při tématické nemusí.

Jedná se především o kontrolu ustanovení těchto zákonů:
Zákon ČNR č. 133/1985 Sb. O POŽÁRNÍ OCHRANĚ v platném znění.
Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. O POŽÁRNÍ PREVENCI v platném znění.
(Tato ustanovení platí pro organizace i pro občany; občané se setkávají se Státním požárním dozorem jen po požáru nebo při stavebním řízení.)

Pokud provozujete chemickou výrobu, sklady, stáčírny a přepravu chemikálií včetně pohonných hmot a čerpací stanice včetně LPG, týká se Vás i začlenění činností a zpracování havarijního plánu či bezpečnostní zprávy.
Zde přistupují zákony:
Zákon č. 224/2015 Sb. O CHEMICKÝCH LÁTKÁCH A CHEMICKÝCH PŘÍPRAVCÍCH, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 59/2006 Sb. O PREVENCI ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 22/1997 Sb. O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH NA VÝROBKY, ve znění pozdějších předpisů.
ADR 2017 - Evropská dohoda o MEZINÁRODNÍ SILNIČNÍ PŘEPRAVĚ NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ s aktualizací vždy po dvou letech.

Pokud se chystáte stavět, přestavovat či měnit užití části stávající stavby, týkají se organizací i občanů následující ustanovení:
Vyhláška MV č. 23/2008 Sb. O TECHNICKÝCH PODMÍNKÁCH POŽÁRNÍ OCHRANY STAVEB ve znění vyhlášky 268/2011 Sb.
Na ni navazují normy:
ČSN 73 0834 – Požární bezpečnost staveb ZMĚNY STAVEB
ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb NEVÝROBNÍ OBJEKTY
ČSN 73 0804 – Požární bezpečnost staveb VÝROBNÍ OBJEKTY
Vzhledem k změnám užívaných staveb dochází k nutnosti sladit stavbu se současnými požadavky ve stupni změny dle posouzení změny I (nic) až III (vše jako nový objekt).
Málokdo ví, že nové či rekonstruované stavby nad 22,5 m jsou začleněny do zvýšeného požárního nebezpečí a nad 45 m do vysokého požárního nebezpečí se všemi důsledky plynoucími z právní úpravy požární ochrany. U provozoven (tedy mimo bytové domy) je začlenění do zvýšeného požárního nebezpečí již od sedmého a vyššího nadzemního podlaží bez hledu na to, že nedosahují 22,5 m.

Pokud staví Váš soused vedle Vašeho pozemku a je požadováno Vaše vyjádření, je ve Vašem zájmu určit oblast, kam bude zasahovat požárně nebezpečný prostor jeho stavby. Oproti stavebnímu zákonu to může být při nepříznivé souhře okolností až 10 m, což výrazně omezí pozdější využití Vašeho pozemku novými stavbami.

Pokud provozujete kino, divadlo, diskotéku, supermarket, shromaždiště více než 200 osob v jednom požárním úseku či zdravotní zařízení a zařízení sociálních služeb, dům nad 45 m výšky, potřebujete mít zpracovanou nejen dokumentaci požární ochrany, ale i posouzení požárního nebezpečí schválené od Státního požárního dozoru.

Podle těchto ustanovení Vám při zjištění závad v tom nejlepším případě hasiči doporučí závady odstranit. Horší varianty raději neuvádím, slíbil jsem Vám přece, že Vás zbavím starostí.

Právě tak při nových stavbách a změně stávajících staveb potřebujete ke kolaudaci stanovisko Státního požárního dozoru, které navazuje na zpracování požárně bezpečnostní zprávy.

A co komíny?
Nebojte se nekvalifikovaných povídaček v TV či podvodníků! Nařízení vlády 91/2010 Sb. O PODMÍNKÁCH POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI PŘI PROVOZU KOMÍNŮ, KOUŘOVODŮ A SPOTŘEBIČŮ PALIV je podobné zrušené vyhlášce MV ČSR 111/1981 Sb. platné do konce 2010, ale ukládá povinnost čistit komíny v delších intervalech než původní vyhláška. Tedy jde o úlevu pro občany.

Co s elektrickými rozvody a plynovým kotlem?
Pevné rozvody ve zdi se revidují po 5 letech, pohyblivé přívody 2x ročně, plynový kotel 1x ročně.

Nezapomeňte na nejdůležitější. Dnes není Vaším „nepřítelem“ stát, ale pojišťovna v okamžiku pojistného plnění. Ta si najde sebemenší důvod, proč při zanedbání povinností na úseku požární ochrany značně sníží plnění organizacím i občanům.

Nakonec maličkost: vše je řešitelné! Poškozené protipožární prvky lze opravit či vyměnit, vadný projekt opravit, proti pokutě se lze odvolat, zanedbané revize a chybějící dokumentace jde sladit s požadavky Státního požárního dozoru. Tedy nepropadejte panice, když Vám hrozí zavření provozovny!