PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKY

Omnia purificat ignis

Služby majitelům nemovitostí Školení Kolaudace, uvedení do provozu Úvod

SLUŽBY MAJITELŮM NEMOVITOSTÍ

PRO UŽIVATELE POJIŠTĚNÉHO BYTU

Pokud je byt nový po roce 2000 či v rekonstruovaném domě, má nejspíše vchodové dveře se zaručenou požární odolností.
1x ročně je nutno provést revizi požárních dveří, aby si pojišťovna nenašla záminku snížit eventuelní plnění.
Jak poznáte požární dveře? Na nejužší části křídla u horních závěsů (pantů) je štítek s textem výrobce.
Už jste vyzráli na pojišťovnu ohledně dveří? Ne! Požární odolnost má být vyznačena od roku 2000 i na zárubni. Revizi pro Vás rád provedu, je Vaším důkazem v případě pojistného plnění.

Pro každého platí následující termíny revizí a prohlídek:
1x za 5 let: plyn, elektřina ve zdech včetně zásuvek a jističů.
1x ročně: plynový kotel, karma.
1x ročně: spalinové cesty do výkonu kotle 50 kW.
2x ročně: spalinové cesty při výkonu kotle přes 50 kW, pohyblivé přívody elektrospotřebičů (prodlužováky a šňůry přístrojů).

A co sklep?
Pokud je plaňkový či z pletiva, jde o společné prostory domu a odpovídá majitel domu. Pokud je oddělen stavební konstrukcí s dveřmi, je Váš. Zde je nutno vystříhat se skladování většího množství hořlavých materiálů a neodborných elektroinstalací. Samozřejmě je třeba snížit i v plaňkovém sklepě množství hořlavých materiálů a donutit majitele domu k realizaci správné elektroinstalace.

Už jste vyzráli na pojišťovnu? Téměř jistě ano, pokud jste splnili pár jednoduchých úkonů. Nevíte-li jak, rád pomohu.

PRO UŽIVATELE VÍCEPODLAŽNÍHO BYTU A RODINNÉHO DOMU

Než dům/byt pojistíte, pořiďte si autonomní požární hlásič do nejvyššího místa domu/bytu. Nejlépe na strop nad schodištěm. Pokud nevíte jak, rád Vám ho instaluji.
Právě tak si pořiďte přenosný hasicí přístroj (PHP) a připevněte ho na stěnu přibližně v polovině domu. Nejlépe přístroj s náplní CO2, protože neznečistí při použití interiér. Současná doba sice preferuje práškový PHP, ale při troše šikovnosti lze s přístrojem CO2 dosáhnout stejného hasebního účinku.
Nezapomeňte, že PHP není bezedný a adjustujte ho až těsně u ohně! Držte ho za doporučená místa, jinak hrozí omrzliny rukou! Nácvik použití všech členů domácnosti je velmi užitečný, nezapomeňte ho zavěsit za přidávanou sestavu na zeď. Maximální výška madla je 1,5 m. Po zkušenostech raději méně než 1 m kvůli dětem, stačí dostatečný prostor pro úklid pod PHP.
DŮLEŽITÉ: kupujte PHP jen s atestem výrobce a výchozí revizí, jinak PHP pro pojišťovnu neexistuje!

Na základě instalace autonomního požárního hlásiče a PHP získáte od pojišťovny slevu. I při uzavřeném pojištění můžete slevu dojednat dodatečně.

Ve vícepodlažním bytě jsou téměř určitě vchodové dveře s protipožární odolností, platí vše co u uživatelů bytu s požárními dveřmi, tedy minulá kapitola. Totéž se týká i sklepa podle minulé kapitoly.

Pro každého platí následující termíny revizí a prohlídek:
1x za 5 let: hromosvody (jen domek).
1x za 5 let: plyn, elektřina ve zdech včetně zásuvek a jističů, každý přenosný hasící přístroj na dílně (revizní technik ho odveze) mimo vodní.
1x za 3 roky: vodní přenosný hasící přístroj na dílně (revizní technik ho odveze).
1x ročně: plynový kotel, karma, přenosný hasící přístroj na místě, autonomní požární hlásič, spalinové cesty do výkonu kotle 25 kW.
2x ročně: spalinové cesty při výkonu kotle přes 50 kW, pohyblivé přívody elektrospotřebičů (prodlužováky a šňůry přístrojů).

Už jste vyzráli na pojišťovnu? Téměř jistě ano, pokud jste splnili pár jednoduchých úkonů. Nevíte-li jak, rád pomohu. Právě tak rád pomohu s výpočtem požadované hasební schopnosti PHP a s jeho požadovaným výkonem pro objekt a s jeho výběrem. Též s výběrem nejvhodnějšího autonomního požárního hlásiče – vždy použijeme pro bydlení dýmový hlásič, optimální typ za lidovou cenu odborně nainstaluji a zavedu revizní list pro splnění požadavku pojišťovny.

PRO MAJITELE DOMU, BYTOVÁ A SVJ DRUŽSTVA

Pokud uvažujete o uzavření pojištění či chcete jednat o snížení pojistného na základě zvýšení požární bezpečnosti Vašeho objektu, mohu Vám tu sice napsat spoustu textu ohledně všech možností, ale ne každý by se orientoval. Tedy základní kostra:

POSTUP:

1/ Nejdříve je nutno provést preventivní požární prohlídku společných prostor Vašeho objektu.
Na jejím základě a po kontrole dokumentace bude určena koncepce požární ochrany objektu podle současných norem, návrh doplnění povinných revizí instalovaných zařízení ve společných prostorách domu, návrh odstranění technických a administrativních závad. Preventivní požární prohlídku je třeba provádět každoročně.
Veškeré zmíněné úkony mohu pro Vás provést.

2/ Následně je vhodné zavést požární knihu, ve které jsou zaznamenávány veškeré skutečnosti ohledně požární ochrany podle zákona ČNR 133/1985 Sb. v platném znění a vyhlášky MV 246/2001 Sb. i navazujících úprav. Požární kniha není povinná, ale je pohodlná – každou skutečnost máte zaznamenánu pro přehlednost, abyste nemuseli procházet štosy faktur a jednotlivých dokumentů. Dodavatel je povinen provést zápis nebo ho provede objektový požární preventista a dodavatel ho podepíše.
Vyškolení požárního preventisty mohu pro Vás provést nebo být Vaším externím požárním preventistou.

3/ V požární knize je na počátku nutno označit osobu odpovědnou za její vedení včetně jejího proškolení od odborně způsobilé osoby v požární ochraně nebo od požárního technika. Na Vašem objektu je odpovědnou osobou požární preventista.

4/ Prvním zápisem v požární knize je začlenění podle stupně požárního nebezpečí Vašeho objektu statutárním orgánem družstva/majitelem domu podle zákona ČNR č. 133/1985 Sb. O požární ochraně v platném znění, § 4, odstavec 1a) a násl. odstavec 4.

Na založení požární knihy a začlenění, které mohu pro Vašeho statutára provést, navazuje koncepce požární ochrany. Tu mohu pro Vás též zpracovat včetně instalace tabulek, nutných zařízení a návrhu úpravy stavu.
Nezapomínejte, že Vaším protivníkem při zahoření jsou erudovaní zaměstnanci pojišťovny. Proti nim nemáte bez právě tak erudovaného ochránce příliš šancí! Pojišťovna rozhodně není lidumilná organizace, ale firma jako každá jiná. Populárně řečeno: pokud nesplníte prokazatelně veškeré administrativní a technické úkony ohledně požární ochrany, je pro Vás levnější neplatit pojistku!
Tyto povinné úkony mohu pro Vás provést, pokud pojistku chcete do budoucnosti uplatňovat.

Pro každého platí následující termíny revizí a prohlídek společných prostor domu:

Založení požární knihy a formální začlenění prostředí vč. určení osoby odpovědné za požární ochranu objektu. Mohu pro Vás provést.
Vybavit každých 200 m2 přenosným hasícím přístrojem s výší madla do 1,5 m. Mohu spočítat s plošnými koeficienty šikmých ploch a instalovat.
Pohlídat si termíny revizí společných prostorviz lhůty, rád Vám zajistím.
Udržovat průchozí únikové cesty a vybavit je luminiscečními tabulkami směru úniku. Mohu pro Vás provést.
Označit hlavní uzávěry energií a udržovat je přístupné. Mohu pro Vás provést.
Na viditelném místě pověsit požární poplachové směrnice. Mohu pro Vás zpracovat.
Zpracovat venkovní přístupové cesty hasičů v součinnosti s odborem dopravy místně příslušného městského úřadu a určit vnitřní zásahové cesty hasičů ve Vašem objektu. Mohu pro Vás zpracovat.
Označit výtahy informací, zda jsou evakuační a použitelné při požáru. Mohu pro Vás provést.
Ve sklepě u východu a v nejvyšším místě schodiště instalovat autonomní požární hlásič. Cena minimální, užitek maximální, sleva pojišťovny zaručena! Mohu pro Vás instalovat, udržovat a revidovat ve správných termínech.
Zpracovat požární bezpečnost garáží v domě ať už jednotlivých (každá garáž je samostatným požárním úsekem) či hromadných. Mohu pro Vás zpracovat.
Při stavebních činnostech nezapomenout předat dodavateli prokazatelně pracoviště hlavně při svařování, nahřívání živic a elektroinstalacích. Mohu pro Vás zpracovat návrh dokumentu.
Při přestavbě objektu týkající se změny výšky a půdorysu zpracovat podklady pro kolaudaci. Mohu pro Vás zpracovat a zprostředkovat požárního projektanta.

Další povinné termíny:
1x za 5 let: hromosvody. Mohu pro Vás zajistit.
1x za 5 let: plyn, elektřina ve zdech včetně zásuvek a jističů, každý přenosný hasící přístroj na dílně (revizní technik ho odveze) mimo vodní. Mohu pro Vás zajistit.
1x za 3 roky: vodní přenosný hasící přístroj na dílně (revizní technik ho odveze). Mohu pro Vás zajistit.
1x ročně: provést preventivní požární prohlídku se zápisem v požární knize, plynový kotel, karma, přenosný hasící přístroj na místě, autonomní požární hlásič, spalinové cesty do výkonu kotle 50 kW, požárně odolné dveře, požární klapky VZT, požární žaluzie, požární stěnové uzávěry, požární ventily, klapky odtahu kouře a tepla VZT, potrubní sestavy VZT a vzduchotechnické jednotky, požární žebříky a čerpadla, sprinklerové hlavice, požární hydranty. Mohu pro Vás zajistit či provést.
2x ročně: spalinové cesty při výkonu kotle přes 50 kW, pohyblivé přívody elektrospotřebičů (prodlužováky a šňůry přístrojů), požární větrání, nouzové osvětlení. Mohu pro Vás zajistit či provést.
Až 4x ročně: EPS různě podle požadavků konkrétního výrobce, celá sestava stabilního a polostabilního hasicího zařízení podle požadavků konkrétního výrobce.

Už jste vyzráli na pojišťovnu? Tak na půl, chce to správný výklad zákona o požární ochraně, vyhlášky o požární prevenci, veškerých zezávazněných norem v PO. V případě soudního sporu s pojišťovnou i závazný (placený !) výklad generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru.
Nevíte-li jak, rád pomohu. Pokud možno ještě dříve, než se začne šťourat ve Vaší dokumentaci pojišťovna. Čím později od pojistné události, tím máme menší manévrovací prostor!

Právě tak Vám rád pomohu VČAS se všemi požadovanými skutečnostmi ohledně požární ochrany Vašeho objektu.

Nejdůležitější:

Nejde jen o pojišťovnu, peníze fakt nejsou vše.

Kdo byl účastníkem požáru nebo viděl video zásahu hasičů s nakládáním udušených obětí do „spacáků“, nebude hazardovat s životy a zdravím lidí, zvířat a s majetkem. Už proto, že cyničtí developeři staví/přestavují domy na těsné hranici požární bezpečnosti. Stačí ovšem delší výpadek elektřiny (třeba při povodni) a je zaděláno na průšvih, baterie nouzového osvětlení a požárního větrání se vybijí. Víte např. jak zabezpečit svůj byt v hořícím objektu proti dusivému a jedovatému dýmu a kdy je lépe ho opustit či neopouštět? Víte, jak se zachráníte z 8. patra při požáru včetně vozíčkářů?

Staré přísloví říká, že gram prevence je více než metrák nápravy po neblahé události.

Přeji Vám klidný život bez požárů a jejich následků!

Nejen požární klapky, jejich revize a servis

1) Požární předpisy a dokumentace

Začlenění, dokumentace, školení, zprostředkování požárního projektování, dokumentace zdolávání požárů, pomoc při jednání se státním požárním dozorem v rozsahu nabídky služeb

2) Veškerá protipožární technika

Revize a servis požárních klapek, dveří, mřížek, žaluzií, světlíků, hydrantů, php, ucpávek a nátěrů, ventilátorů, nouzového osvětlení, požárního větrání, žebříků

3) Kolaudace, uvedení do provozu

Lubomír Klouda
OZO (odborně způsobilá osoba v požární ochraně)

Město: Praha
Tel.: 602 279 399
E-mail: L.Klouda@seznam.cz